ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

    

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โดยได้เชิญตัวแทนเจ้าของที่ดิน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด (ใหม่) สมาชิกสหกรณ์ ตัวแทนสำนักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง และรูปแบบการให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ซึ่ง บจธ. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ไม่ใช้
ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์จากปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน