ประชุม Result Chain และ Ecosystem บจธ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ นับงาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เพื่อสื่อสารการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน ( Result Chain ) และการวิเคราะห์บทบาทของ บจธ. ในระบบนิเวศ ( Ecosystem) ซึ่งต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ให้องค์การมหาชน 3 ประเภทต้องได้รับการประเมินความคุ้มค่า อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี โดยมีบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ Result Chain ฯ บจธ. เป็นผู้ให้ข้อมูล  ณห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์