ประธานบอร์ด กำชับให้ บจธ. เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกพื้นที่

       วันนี้ ( วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่าน zoom meeting โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และผู้บริหาร บจธ. เข้าร่วมประชุม
      พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติแจ้งที่ประชุมถึงการเตรียมการจัดงานมอบที่ดินทำกินอย่างเป็นทางการแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และขอให้ บจธ. กำกับดูแล  การใช้ประโยชน์ที่ดิน และพัฒนาศักยภาพสมาชิกทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
     ที่ประชุมได้มีการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ บจธ. และพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องด้วยนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา พ้นวาระจากกรณีอายุครบ 70 ปี