ประธานบอร์ด บจธ.ชื่นชมการจัดงาน บจธ. มอบที่ดินทำกินฯ ที่โป่งน้ำร้อน จันทบุรี และขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมงาน

  

         วันนี้ (  22  กุมภาพันธ์ 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ      ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.        ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และผู้บริหาร บจธ. เข้าร่วมประชุม

         พล.ต.อ. เฉลิมเกึยรติ แจ้งที่ประชุมถึงความสำเร็จและชื่นชมการจัดงานและขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมงาน “ บจธ.มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.” ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางไปเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครอบครัว

        ที่ประชุมยังได้พิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่ออกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น โดยให้สถาบันฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียด  หลักฐาน วิธีการและกระบวนการในการเสนอของบประมาณและการใช้งบประมาณเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืนฯ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ทั้งก่อนการจัดงาน วันจัดงาน และหลังการจัดงาน รวมทั้งขอให้ บจธ. พิจารณาพื้นที่ต่อไปในจัดงานมอบที่ดินฯ โดยเน้นย้ำให้สมาชิกยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักในการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกด้วย