ป้าทิพย์ก็ต้องเสียที่ดินอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ.

ที่ดินหลุดมือไปแล้ว ไม่ได้กลับมาง่ายๆ
ในช่วงที่ บจธ. ได้รับงบประมาณช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินระหว่างปี 2559 – 2562 ป้าทิพย์จึงได้รับโอกาสนั้นพอดี ถ้าวันนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือ ป้าทิพย์ก็ต้องเสียที่ดินอย่างแน่นอน