ป้าเงิน เงินกู้ทำพิษ เกือบหมดตัว เกือบจะกลายเป็นคนไร้ที่ดิน

เรื่องราวของป้าเงิน ที่เคยได้นำโฉนดไปเป็นหลักทรัพย์คำ้ประกันเงินกู้ เพื่อนำเงินมาลงทุนทางการเกษตร เป็นทั้งโอกาสที่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นทุน แต่ก็มีโอกาสสูญเสียสิทธิในที่ดินได้เช่นกัน
กรณีศึกษาจากป้าเงิน ที่ บจธ. ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา จากเดิมที่เกือบจะกลายเป็นคนไร้ที่ดิน ก็ได้ที่ดินกลับคืนมา