ผลการดำเนินงาน

Title
รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “ความสำคัญและแนวทางการสร้างค่านิยมองค์กรอย่างยั่งยืน” (Core Value)
 1 file(s)  3 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ มิถุนายน 28, 2019 Download
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1 file(s)  3 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ มิถุนายน 28, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 1 file(s)  3 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ มิถุนายน 27, 2019 Download
รายงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
 1 file(s)  9 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ มิถุนายน 13, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
 1 file(s)  7 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ พฤษภาคม 30, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน)
 1 file(s)  8 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ เมษายน 30, 2019 Download
สรุปผลการดําเนินงานดำงานการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  20 downloads
ผลการดำเนินงานอื่นๆ เมษายน 30, 2019 Download