ผลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินในพื้นที่สำรวจ 36 พื้นที่/ชุมชน