ผอ.บจธ. ร่วมประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส) หรือพีมูฟ ไม่ว่าจะเป็นกรณีพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในที่ดินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิทีดินและที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการธนาคารที่ดิน และติดตามการจัดที่ดินให้ชุมชนตามที่พีมูฟได้นำเสนอ ให้เป็นไปตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)