ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

บทบาทหน้าที่ของส่วนงานตามโครงสร้างของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)