ผู้บริหาร บจธ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและชี้แจงขั้นตอนการเช่าซื้อที่ดิน วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา พิมาย

     วันที่ 7 กันยายน 2566 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เดินทางมาเตรียมการประชุม ในวันที่ 8 กันยายน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินตามที่คณะกรรมการ บจธ. มอบหมายพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของสมาชิกฯ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. เนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน

    โดย วันนี้ ผอ. บจธ. และคณะ ได้พบปะสมาชิกรายแปลงที่ใช้ประโยชน์ที่ดินครอบครัวละประมาณ 3-4 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่ทำนา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย และยังปลูกพืชผักอายุสั้น ไม้ดอก ไม้อายุกลาง ไม้ผล ไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดในรูปแบบเกษตรผสมผสาน หลังจากสมาชิกเริ่มทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บจธ. เมื่อกลางปี 2563