ผู้บริหาร บจธ. ลงพื้นที่ วสช.ฯ เมืองแม่สอด หลังได้รับเลือกเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2566 ) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เยี่ยมชมพื้นที่การตลาดที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  นำผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปของมาจัดแสดงและจำหน่ายในโอกาสที่คณะประเมินจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ( ศปร. ) กองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อตามโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2566  นอกจากนี้นายกุลพัชร ยังได้หารือภารกิจกับ พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33 )  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาในพื้นที่วิสาหกิจแห่งนี้ร่วมกับ บจธ. ไม่ว่าจะเป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำฝายชะลอน้ำ การอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแก่สมาชิก