ผู้บริหาร – เจ้าหน้าที่ บจธ. ศึกษาดูงาน E-office อพท.

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำโดยนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของระบบฯ และ Infrastructure ทั้งด้าน Hardware และ Software เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาสารสนเทศ และระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ( Enterprise Resource Planning – ERP ) ของ บจธ. ต่อไป ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ และกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ คือภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 นี้