ผู้ฟื้นฟูฯ จากศูนย์จันทารักษ์ ศึกษาดูงานที่ วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่ฯ

           วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์จันทารักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนขายแดน 115 ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นำสมาชิกศูนย์จันทารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต. ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน โดยมีนายสรศักดิ์ บุญอำไพ ประธานกลุ่มฯ และกรรมการ รวมทั้งสมาชิกวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับ และจัดฐานเรียนรู้ ให้แก่ผู้ฟื้นฟูฯ ได้ฝึกปฏิบัติ เช่นฐาน สารชีวภัณฑ์ และถ่านไบโอชา ฐานการปรุงดินและการปลูกพืชผักสวนครัว และฐานปศุสัตว์ ประมงและการจัดการพลังงาน
           สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา มีเนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครัวเรือน เป็นหนึ่งใน 12 พื่นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จัดซื้อและจัดสรรที่ดินแบบมีส่วนร่วม  ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอโป่งน้ำร้อน และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) อำเภอโป่งน้ำร้อนอีกด้วย
#ธนาคารที่ดิน #บจธ #กระจายการถือครองที่ดิน