ผู้ได้รับเสนอชื่อ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และกำหนดการการแสดงวิสัยทัศน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ กำหนดวันประชุมเพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และกำหนดการการแสดงวิสัยทัศน์