มหาดไทยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง รองรับนโยบายเศรษฐกิจขีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจเขียว BCG Model คณะทำงานพร้อมหนุน วสช.ดงหลวงเข้าร่วมด้วย

นายสุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)
เป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy หรือ BCG ) เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development)
จากนั้นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ในการของบประมาณสนับสนุนโคกหนองนาโมเดลให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. เนื้อที่ 53 ไร่เศษ สมาชิก 17 ครัวเรือน เพื่อให้จังหวัดเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนจังหวัดมาสนับสนุนต่อไป