มุ่งมั่น พัฒนา จัดสรร ให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้มีที่ดินทำกิน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้สั่งการให้ บจธ. เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2563  พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ตำบลบางผึ้ง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา และปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม ขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นของปู่ย่าตายาย นำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุน จึงต้องสูญเสียที่ดินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจุบันลูกหลานได้มาเช่าที่ดินเอกชนและบางส่วนเช่าที่ดินที่เคยเป็นของบรรพบุรุษ และปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐจากการประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เจ้าของที่ดินที่ให้เช่าเดิมต้องขายที่ดิน ทำให้สมาชิกในพื้นที่ไม่มีที่ดินทำกิน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้ขอความช่วยเหลือจาก บจธ. สนับสนุนเพื่อจัดซื้อที่ดินประมาณ 10 ไร่ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกที่ดินที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน จนถึงวันลงนามเซ็นสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

นายสรายุทธ สนรักษา ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ กล่าวว่า “วันนี้เราดีใจและขอขอบคุณรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน ทั้งยังมีนโยบายที่จะให้พี่น้องชุมชน เกษตรกรหาเลี้ยงชีพ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

เราจะอยู่กันอย่างไรหากประสบปัญหาจากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เราเสียดายพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์หากต้องเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงตั้งกลุ่มผู้นำมาเป็นตัวเชื่อมในการเจรจาหากมีนายทุนลงมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยมีนาย สรายุทธ สนรักษา ตัวแทนในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก บจธ. ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่เคยบอกไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งกัน เราพออยู่พอกิน เราไม่เป็นหนี้เป็นสิน พอส่งลูกเรียนได้เราก็พอใจแล้ว” นายจงกล  วิชาจารย์ (สมาชิก วสช. เกษตรประมงธรรมชาติ) กล่าว

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า  บจธ. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มวิสาหกิจฯ แล้ว ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านร่วมกันเจรจากับเจ้าของที่ดิน สำรวจรังวัด และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดิน ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามศาสตร์พระราชา ส่วนของที่ดินคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้พี่น้องได้เข้าทำกินได้เร็วๆ นี้ และยังมีพี่น้องในพื้นที่ อำเภอบางปะกง ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนมาก ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ และเดินทางมาร่วมรับฟัง และรับรู้หลักเกณฑ์แนวทางการช่วยเหลือของ บจธ. ในวันนี้ หลังจากนี้ บจธ. จะได้มีการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชาให้แก่พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เราต้องการให้ประชาชนทำกินในที่ของตัวเองแบบพอมีพอกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บจธ.  มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน จึงอยากจะขอให้พี่น้องทุกคนมุ่งมั่นในการทำเกษตร สามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี บจธ. จะเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาให้พี่น้องทุกคน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”นายกุลพัชร กล่าว