ม. แม่โจ้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน บจธ. ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการ การยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ระหว่างวันที่ 26 -29 พฤศจิกายน 2564 แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โดยมีคณาจารย์ผู้บรรยาย และสาธิต ได้แก่ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ม.แม่โจ้ , ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ และ อาจารย์ ทัศนีย์ ชัยยา จากคณะพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้
วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านดงหลวง อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. มีเนื้อที่ 53 ไร่เศษ สมาชิก 17 ครัวเรือน ทำสัญญาเช่าที่ดินเมื่อปลายปี 2563 และจะทำสัญญาเช่าซื้อหลังปี 2565