ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศ และการกำหนดราคากลางที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 14,400,000 บาท

ขอยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศ และการกำหนดราคากลางที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 14,400,000 บาท เลขที่โครงการ  58115027591