ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ

ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยวิธีพิเศษ