รอง ผอ. บจธ. เดินทางไปพบปะเกษตรกร และติดตามผลการดำเนินงานของ บจธ. ณ จ.นครราชสีมา

    

    

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบหมาย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก และพบปะกับเกษตรกรที่ บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการให้สินเชื่อภายใต้โครงการดังกล่าว ได้แก่ นางละเอียด ศรีนอก เกษตรกรในตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา, นางสายฝน ดวนสันเทียะ เกษตรกรในตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ นางวันดี ริดสันเทียะ เกษตรกรในตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา