รับฟังความคิดเห็น และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินภารกิจของ บจธ. เพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์การมหาชน

วันนี้ ( 17 กรกฎาคม 2566 ) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. เป็นประธานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่เป้าหมายองค์กรด้านการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ให้กลุ่ม องค์กรเกษตรกร แก้ปัญหาความยากจน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินให้เป็นทรัพยากรที่ได้รับการพัฒนา ใช้ประโยชน์จนมีมูลค่าสูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 11 แห่ง ตัวแทนขุมชนน้ำแดงพัฒนา สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด ( สกต. ) ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน  ตัวแทนโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน จ.ลำพูนและเชียงใหม่ ตัวแทนเกษตรกรโครที่ดินปันสุข จ.ราชบุรี  ขบวนองค์กรชุมชนปราจีนบุรีและสระแก้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช. )  กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เขียงใหม่ ผู้แทนจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ นักวิชาการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรับบริหารจัดการที่ดิน  พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บจธ. และทีมที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนระยะที่ 1 ของ บจธ. เข้าร่วมประชุม เพื่อนำความเห็นของผู้มีสาวนได้ส่วนเสียต่อเป้าหมายการดำเนินงานของ บจธ. จากการประชุมครั้งนี้และจากช่องทางอื่นๆ เช่น Social media ของ บจธ. ไปประกอบการทบทวนการทำหน้าที่ตามพันธกิจขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ให้องค์การมหาชน 3 ประเภทต้องได้รับการประเมินความคุ้มค่า อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี