รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อาวุโส)

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อาวุโส) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อาวุโส) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

                   (1)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   (2)  อายุไม่เกิน 40 ปี

                   (3)  มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ การติดตามประเมินผล การประเมินองค์กร การจัดทำตัวชี้วัด 5 ปีขึ้นไป

                   (4)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                   (5)  มีความรู้ด้านการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ การวางแผน การติดตามประเมินผล

                   (6)  มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , SPSS , การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

                   (7)  มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี รวบรวม จัดทำข้อมูลและชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการของสำนักงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำรายงานการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ บจธ. จัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการงบประมาณของ บจธ. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ บจธ. งานประเมิน บจธ. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ. จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1648 ต่อ 421

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร (บจธ. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัคร ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น)

  1. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
  7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

บจธ. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ/อัตราเงินเดือนเหมาะสมและเป็นที่สนใจตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ทั้งนี้ บจธ. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.