ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ ) ถึง 16 ก.พ. 61

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

(1)   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ
(2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป
(3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป 5 ปี
(4)  มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
(5)  มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานที่เกี่ยวข้องกับจัดการเครือข่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรม หรือการออกแบบเว็บไซต์ หรือการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับกองเสนอต่อผู้บังคับบัญชาประสานการจัดทำและติดตามการดำเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ บจธ. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ บจธ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจ สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภายในกองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกอง อนุมัติและลงนามในเอกสารระดับกองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ. จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1648 ต่อ 421

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร (บจธ. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น)

  1. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด
  3. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
  4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
  7. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

บจธ. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ/อัตราเงินเดือนเหมาะสมและเป็นที่สนใจตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ทั้งนี้ บจธ. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.

 

ประกาศรับสมัคร