รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

                   คุณสมบัติ

                   (1)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   (2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป

                   (3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

(4)  มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ – การโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด

(5)  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

(6)  มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ร่วมวางแผนการทำงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บจธ. ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดำเนินการจัดทำข่าวสาร ผลิตสื่อ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารภาพลักษณ์ให้สาธารณะชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บจธ.

งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศตามพันธกิจของ บจธ. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ ร่วมวางแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ บจธ. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ บจธ.

ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับกองเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภายในกองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกอง อนุมัติและ
ลงนามในเอกสารระดับกองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ.
จะดำเนินการให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1648 ต่อ 421

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร (บจธ. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น)

  1. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
  7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

บจธ. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ/อัตราเงินเดือนเหมาะสมและเป็นที่สนใจตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ทั้งนี้ บจธ. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.