รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.
ในตำแหน่ง นิติกร  ดังนี้

นิติกร   จำนวน  ๒  อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ.  www.labai.or.th (ใบสมัคร) และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางเลิ้ง ชั้น ๔ เลขที่ ๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ. จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๘๘๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

  1. ประกาศรับนิติกร (645.7 KB)