รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน

สายงานบริหาร

1) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร       จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

2) นิติกร                                                                             จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองกฎหมายและงานคดี

3) เจ้าหน้าที่บัญชี                                                            จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองการเงินบัญชีและบริหารทุน

4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองบริหารกลางและพัสดุ

สายปฏิบัติการ

5) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1                        จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองบริหารจัดการที่ดิน 1

ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง อัตราเงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

วิธีการสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th

2 ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ supaporn.i@labai.or.th โดยยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) มาที่

กองทรัพยากรบุคคล  (สมัครงาน) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดตามเอกสารแนบท้าย