ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา