ราคากลางจัดซื้อที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือนางนวลละออง ดวงเงิน