ราคากลางจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ธนาคารที่ดินผ่านสื่อออนไลน์ฯ โดยวิธีตกลงราคา