จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560