ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ