ราคากลาง การจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ(Drone) พร้อมโปรแกรมประมวลผลข้อมูล