ราคากลาง จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือนายสมาน เย็นทชิต และนางมาลัย เย็นทชิต