ราคากลาง จัดซื้อที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือนางวริศรา เตชะ