ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain)

 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain)