ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยวิธีตกลงราคา