ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยวิธีตกลงราคา

ไฟล์แนบ

  1. จ้างพิมพ์เอกสาร (38.2 KB)

Comments are closed.