ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ.

จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๒,๘๘๓,๔๓๖ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

img-421152002