รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 7 กันยายน 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง บจธ. อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน