รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้