รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เพิ่มเติม)

ตามเอกสารแนบท้ายนี้