รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานขอสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (มีผลคะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้

สำหรับ ตำแหน่ง นิติกร บจธ. อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓