ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจแสดงความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กำหนดระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ ตามเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์