รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ในตำแหน่ง นิติกร (เพิ่มเติม)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 นั้น

บจธ. ได้รับจดหมายสมัครงาน ในตำแหน่ง นิติกร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 2563 ซึ่ง บจธ. ได้พิจารณาแล้ว พบว่าใบสมัครงานพร้อมเอกสารของผู้สมัครนั้น ได้ตกค้างอยู่ในระหว่างการจัดส่งของบริษัทที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ โดยผู้สมัครได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลาที่ บจธ. กำหนดรับสมัคร (ภายใน 23 มกราคม 2563)

ในการนี้ บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ในตำแหน่ง นิติกร (เพิ่มเติม) จำนวน 12 ราย โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 9 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  ตามประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้