ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

วัตถุประสงค์
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ตามความในมาตรา 7 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงขอรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….
สรุปสาระสำคัญประกอบร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นต่อต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น (คลิก)

 

 

ถ้ามีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อกองกฎหมาย โทร. 02 278-1648 ต่อ 411
E-mail : nantarat.j@labai.or.th@labai.or.th , pitchasinee.s@labai.or.th