ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันฯ ผ่าน!! อนุฯ กลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เห็นควรเสนอ คทช. พิจารณาต่อ

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยเสนอความเห็นและข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการด้วย