ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  

   

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดการประชุมประจำปีและเยี่ยมเยื่อนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน
สินเชื่อจาก บจธ. รวมไปถึง ชี้แจงการดำเนินงานและความคืบหน้า โครงการต่าง ๆ ของ บจธ. สำรวจข้อมูลของเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการช่วย
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน