ลงพื้นที่โครงการนำร่อง บ้านท่ากอม่วง ป่าซาง ร่วมหาแนวทางพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

 

26 ตุลาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน 2 ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด หมู่ที่ 3 ต.หนองปสาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกร การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายได้ รายจ่าย ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสวนลำไย และเกษตรผสมผสานบ้าง แต่ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ รวมทั้งการจ้างงานในพื้นที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เพื่อนำมาวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป พร้อมบันทึกภาพมุมสูงใช้ประกอบการทำผังแปลงที่ดินให้เป็นปัจจุบัน หลังจากได้ลงพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชนมาแล้ว 2 แห่งคือ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด มีสมาชิกได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของ บจธ. 90 ราย เนื้อที่ 314-2-19.9 ไร่
สำหรับพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน มีเนื้อที่รวม 741 ไร่เศษ สมาชิก 500 ครัวเรือน ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงมติให้ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่สมาชิกในพื้นที่ จ .ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564