ลุงป้อม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ บจธ. และพบปะพูดคุยกับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน

       
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
พลเอกประวิตร เปิดงาน 1 ปี สคทช. ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่สั่งสมมานานให้ประชาชน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองธานี
“ ตั้งแต่ในอดีตเรามีปัญหา ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย และที่ดินทํากิน ปัญหาการเข้าไปทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างไม่ถูกกฎหมาย ปัญหาความไม่ชัดเจน ของแนวเขตที่ดินของรัฐ การใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยปัญหาที่สําคัญที่สุดคือการขาดเอกภาพด้านโยบายในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรดิน อยู่เป็นจํานวนมาก แต่ละหน่วยงาน ต่างถือกฎหมายของตนเองเป็หลัก การบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกันในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก ความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการแก้ไข เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ปัญหาที่ดินและทรัพยากรดิน ที่มีอยู่เดิม ถูกสั่งสมเป็นระยะเวลานาน และเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และยากต่อการแก้ไข มากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาล ภายใต้การนําของ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสําคัญ ของความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ที่เกิด จากปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่วาระแรก ที่เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลจึงได้กําหนดให้มี คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ ในการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเร่งรัดให้มี การกระจาย การถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม ผ่านการดําเนินการ จัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องเกษตรกร รวมถึงป้องกันการเปลี่ยนมือ ไปอยู่ในความครอบครองของนายทุนที่ไม่ใช่เกษตรกร โดยการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ได้ประสบความสําเร็จ และก้าวหน้ามาเป็นลําดับ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว ๑,๔๔๒ พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ ๕.๕ ล้านไร่ ครอบคลุม ๗๐ จังหวัด ทั่วประเทศและสามารถจัดให้ประชาชน เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วจํานวนกว่า ๗๐,๐๐๐ คน รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “ พลเอกประวิตรกล่าว
จากนั้นจึงเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สคทช. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลให้การต้อนรับ และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่นำผลผลิตมาร่วมแสดง มอบให้รองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นางสุวรรณา บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ บจธ. พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ
“อยากให้ บจธ. อยู่ตรงนี้ ช่วยเหลือคนอีกมากมาย อีกเป็นร้อยๆล้านๆชีวิต ให้มีที่ดินทำกิน” นางบุษยา ทวีชาติ กล่าวต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
โดยงานดังกล่าว สคทช. ได้ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้า One Map แก้ปัญหาที่ดินซ้อนทับทั่วประเทศภายในปีนี้
แผนที่มาตราส่วนเดียว หรือ One Map 1:4,000 เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ดินครั้งใหญ่ของประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ต้องเร่งทำให้เสร็จพายในปี 2565 โดยในการเสวนา “ การแก้ปัญหาที่ดินตามแนวทางของ คทช. “ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สคทช. 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. กล่าวว่าขณะนี้ขั้นตอนการทำแผนที่มาตราส่วนเดียว เริ่มต้นจาก 1 หน่วยงาน 1 เจ้าของพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาที่สะท้อนมาจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีคนรุกป่า ป่ารุกคน การทำให้คนอยู่อย่างผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายและสามารถออกหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย
“ นิยามการอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถส่งออกผลผลิตอย่างถูกต้อง มีแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมาย มีสิทธิได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐและเอกชน ต้องแก้ปึญหาที่ดินซ้อนทับด้วย One Map ให้สำเร็จด้วย “ นางรวีวรรณกล่าว
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 1 ปี สคทช. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (อวค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ตามภารกิจหลัก ทั้งโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไึขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน และโครงการตลาดกลางที่ดิน