วสช.ดอยอินทรีย์ ติดตั้งไฟฟ้า น้ำบาดาลพร้อมทั้งขออนุญาตบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ บจธ.ได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 เฟส เฟสแรกจัดซื้อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เฟสที่ 2 จัดซื้อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เนื้อที่โดยรวม 84-0-50.3 ไร่ ทำสัญญาเช่ากับสมาชิก 63 ครัวเรือน และมีการพัฒนา ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ลำปาง มาขุดเจาะและวางท่อส่งน้ำเข้าสู่แปลงต่างๆ ติดตั้งเครื่องปั่นไฟในแปลงที่ดินและขยายเขตไฟฟ้าครบถ้วนทุกแปลง และสมาชิกได้ปลูกสร้างบ้าน พร้อมทั้งได้รับอนุญาตบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการสร้างบ้านดินในพื้นที่ส่วนกลางให้แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย